Saskaņā ar Erasmus+ programmas dotācijas līgumu Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000077946, Izglītības un valodu centrs “MIRTE” laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim īstenoja Erasmus+ projektu ar nosaukumu “Kvalitatīva izglītība ar Erasmus+”. Projekta ietvaros Izglītības un valodu centrs “MIRTE” 6 pasniedzēji apmeklēja šādus kursus:

 1. Digital competences for educators;
 2. Digital Education Tools;
 3. Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking;
 4. Communication, Collaboration, Creativity and Critical thinking;
 5. Training course Mindfulness;
 6. Heritage Landscapes, Museums and Portuguese Culture.

Projekta dalībnieku fotogrāfijas un atsauksmes par projekta īstenošanu:

 • Izglītības un valodu centrs “MIRTE” pasniedzējs Ivars Ozols:

“Grieķijā, Atēnās apmeklēju kursus ‘Digital Education Tools’.

Kursi man palīdzēja uzlabot digitālās prasmes, lietojot rīkus, kas pieejami interneta vidē – pilnveidojot apmācību procesu, tādējādi veicinot gan lielāku interesi par mācību priekšmetu /angļu valodu/ un mācību procesu kā tādu.

Kursi notika mācību centrā Atēnu pašā sirdī. Valodu centrs iekārtots moderni un ir pieejams nepieciešamais IT aprīkojums. Pasniedzēja zinoša, atsaucīga un pretīmnākoša. Formalitātes un dokumentācija tika nokārtotas bez vilcināšanās un viss atbilda projekta īstenošanas vajadzībām.

Katru dienu tika izmantots dators un internetvide, lai apgūtu atbilstošas zināšanas darbā ar modernajām tehnoloģijām. Veidojām dažāda veida uzdevumus, aptauju lapas, novērtējuma tabulas un grupā (kurā bija 6 cilvēki) viss tika analizēts un pārbaudīts, kā arī pielāgots katra pasniedzēja vajadzībām un mācību priekšmetam.

Apgūstos kursa mācību vielu ir iespējams modernizēt, paātrināt un uzlabot mācību procesu jebkurā mācību priekšmetā un jebkurā mācību līmenī. Mūsdienās IT ir neatņemama dzīves sastāvdaļa gan apmācāmajiem, gan pasniedzējiem – jaunas mācību programmas un platformas tiek radītas katru dienu, bet pārslodzes dēļ, daudz pasniedzēji tās neizmanto, jo vienkārši to neprot. Šie kursi palīdz novērst šo problēmu un tuvoties 21. gadsimta pasniedzēja statusam.

Ar iegūtajam zināšanām dalīšos ar saviem kolēģiem, vadību un visiem interesentiem.”

 • Izglītības un valodu centrs “MIRTE” vadītāja Ināra Freimane – Gutāne:

“ERASMUS+ projekta ietvaros Izglītības un valodu centra MIRTE vadītāja Ināra Freimane-Gutāne piedalījās pieredzes apmaiņas kursos Malagā: “Neilgā laikā izdevās gūt bagātīgu un vispusīgu pieredzi.”

Šī komandējuma mērķis bija izprast humānās komunikācijas nozīmīgumu, apgūt praktiskās iemaņas mācību vides veidošanā, sadarbībā un problēmu risināšanā, un stiprināt Eiropas sadarbošanās prasmes izglītības procesos.

Komandējuma rezultātā Ināra Freimane – Gutāne apguva jaunākās mācību metodes, ieskaitot veidus, kā radīt pozitīvu mācību vidi, izvairīties no konfliktiem, veicināt radošumu un kritisko domāšanu, kā arī efektīvi risināt problēmas mācību procesā. Iegūtās zināšanas tika integrētas ikdienas darbā Izglītības un valodu centrā “MIRTE”, piedāvājot apmācamajiem stimulējošu un modernu mācību pieredzi.

Vadītāja ar prieku dalījās ar savām atziņām, secinājumiem un priekšlikumiem, uzsverot nepieciešamību turpināt sadarbību ar citām iestādēm gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Viņas apņemšanās dalīties ar jaunievedumiem un turpināt izglītības jomā darboties ar augstiem standartiem ir iedvesmojoša.
Šī mobilitāte atspoguļo Izglītības un valodu centra “MIRTE” apņemšanos piedalīties starptautiskajā izglītības kopienā, veicinot inovācijas un piedāvājot apmācamajiem labāko iespējamo mācību pieredzi.”

 • Izglītības un valodu centrs “MIRTE” pasniedzēja Kitija Burnicka:

“Paldies par brīnišķīgajiem un aizraujošajiem Erasmus+ kursiem, Malagā, Spānijā!

Ļoti liels nopelns ir pasniedzējai Iris par mācīšanas metodi un, par aizraujošām tēmām:”KOMUNIKĀCIJA, SADARBĪBA, RADOŠUMS UN KRITISKĀ DOMĀŠANA”, kas pilnībā izmainīja manu skata punktu. Pateicoties viņas pieredzei un mācību metodei, no jauna vēlos pilnveidot savas prasmes, kā arī tās palīdzēja ieraudzīt mācīšanās procesu, efektīgāku, interesantāku un ļoti baudāmu.

Milzīgs paldies Erasmus+ projektam, par šādu iespēju un pieredzi.

Iesaku arī citiem mācību centra pasniedzējiem, piedalīties Erasmus+ kursos, lai pilnveidotu un bagātinātu savu pieredzi.”

 • Izglītības un valodu centrs “MIRTE” pasniedzēja Kristīne Mūrniece:

“Projekta ietvaros īstenoju divas mobilitātes – ”Mindfulness” Spānijā un ”Culture and Herritage” Portugālē.

Tā bija brīnišķīga iespēja apgūt dažādas metodes, kā neizdegt ikdienas darbā, kā radīt atmosfēru mācību kabinetā pozitīvu un radošu, kā dažādot mācību procesu, īstenojot apmācību ārpus klases.”

 • Izglītības un valodu centrs “MIRTE” vadītāja Ināra Freimane – Gutāne:

“Izglītības un valodu centra “MIRTE” vadītāja Ināra Freimane – Gutāne apmeklēja kursus “Digital competences for educators”, kuros tika dziļāk iepazītas iespējas digitālajā vidē, apgūtas jaunākās mācību metodes, kā arī iegūta vērtīga pieredzes apmaiņa ar citu ES pieaugušo izglītības iestāžu pasniedzējiem.

Pandēmijas laikā, kad izglītības iestādes piedzīvoja digitālo pārmaiņu būtisku posmu, gan skolas, gan apmācāmie bija spiesti apgūt jaunas digitālās prasmes un eksperimentēt ar digitālo vidi. Lai arī Covid-19 radītie ierobežojumi tagad ir pagātnē, mācības tiešsaistē un digitālie rīki kā tādi joprojām turpina būt būtisks aspekts izglītības procesos.

Ināra uzsvēra, ka digitālā vide strauji attīstās, un mākslīgais intelekts šobrīd ieņem centrālo vietu Digitālajā attīstībā, piedāvājot gan daudz pozitīvas iespējas, gan radot jaunus izaicinājumus. Viņa akcentēja vajadzību sekot līdzi digitālā progresa attīstībai, cenšoties to izprast un integrēt noderīgākajā veidā mācību procesā.

Vadītāja akcentēja, ka iegūtās zināšanas un metodisko materiālu viņa jau aktīvi pielieto ikdienas darbā. Viņa dalījās ar iegūtajām zināšanām ar citiem pasniedzējiem Valodu un izglītības centrā “MIRTE” un aktīvi sadarbojas ar citām pieaugušo izglītības iestādēm starptautiskā līmenī.”